Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt 

TwójPrawnik © WebWave 2017

                  Kancelaria czynna codziennie

                      w godzinach 09.00 - 15.00

               ul. Lubelska 51, 21-100 Lubartów

              tel. 81 473 54 03 kom: 888 556 013

              lubartow.gawdzik@komornik.pl   

              EPU ID 2787          

 

 

Kontakt z Kancelarią

Lokalizacja

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Lubartowie Michał Gawdzik

Kancelaria Komornicza nr III w Lubartowie

swoją właściwością obejmuje miasto i gminę Lubartów  wraz z gminami:  Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki i Uścimów

O Kancelarii

Wniosek o wszczęcie egzekucji Formularz

Pobierz

Pobierz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  MICHAŁ  GAWDZIK

Kancelaria Komornicza nr III w Lubartowie

ul. Lubelska 51

21-100 Lubartów

 

   Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:  Tytuł egzekucyjny w oryginale  wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji;

 

1. Oryginał tytułu egzekucyjnego  zaopatrzony w  klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Natomiast treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.   

 

2. Wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z załączonym w razie potrzeby pełnomocnictwem i oświadczeniem o wyborze komornika. Wskazanie / podanie podczas sporządzania wniosku egzekucyjnego możliwie jak największej ilość danych  w szczególności: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, data urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS w znacznym stopniu przyspiesza postępowanie egzekucyjne.

 

         Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii komorniczej w godzinach 09.00 - 15.00 lub przesłać pocztą na jej adres: 21-100 Lubartów ul. Lubelska 51 . Wzory wniosków do pobrania znajdują się w zakładce Kancelaria.

 

........................................, dnia ......................................

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Lubartowie Michał Gawdzik

Kancelaria Komornicza nr III w Lubartowie

ul. Lubelska 51; 21-100 Lubartów

 

                                                                                 

 

 

 

 

Sygn. akt     KM ………………………

(wypełnić w przypadku wszczętego postępowania)

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

 

 

Wierzyciel.........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały .................................................................................................................................................................

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu)

 

legitymujący się dowodem osobistym: seria i nr: ..................................................PESEL .............................................

 

udzielam pełnomocnictwa:

 

.................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

 

zamieszkały .................................................................................................................................................................

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, nr lokalu)

 

legitymujący się dowodem osobistym: seria i nr: ...............................................PESEL ................................................

 

do reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi: ..........................................

 

.................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa dłużnika)

 

 

.........................................................................

                                                                                                                                                         czytelny podpis wierzyciela/ki

 

                                                                                                                                 (lub przedstawiciela ustawowego wierzyciela)

 

 

 

 

 

 

Sygn. sprawy Km…………….../..…………..                                       ……….……………….......................,

               Miejscowość Data

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Lubartowie Michał Gawdzik

Kancelaria Komornicza nr III w Lubartowie

ul. Lubelska 51; 21-100 Lubartów

 

 

 

OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA

 

 

 

 

 

 

Wierzyciel................................................................

 

............................................................................

 

..............................................

(imię,nazwisko/nazwa)

 

......................................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................................

 

(adres)

 

 

 

 

 

Dłużnik.......................................................................

 

................................................................................

 

.........................................

 

(imię,nazwisko/nazwa)

 

.......................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

 

(adres)

 

 

 

Wierzyciel  oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art.10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych

(Dz.U. z 2018r. poz.771).

 

 

 

............................................................................

czytelny podpis wierzyciela

 

 

 

Wnioski